Cookie Policy

Dit Cookiebeleid legt uit op welke wijze ESAS uw persoonsgegevens via cookies en vergelijkbare technologieën verzamelt en verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze websites, te bereiken via https://www.esas.eu (hierna: de “websites”).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms ook persoonlijke gegevens bevatten.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u onze Privacyverklaring raadplegen.
 

1 Algemeen

1. Wanneer u onze websites bezoekt of met ons communiceert, is ESAS Groep (hierna: “ESAS”, “wij”, “ons”, “onze”), Terbekehofdreef 24, 2610 Antwerpen, België, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. ESAS Groep bestaat uit de volgende vennootschappen:

 • ELBA INTERNATIONAL NV (ondernemingsnummer 0665.840.662)
 • ESAS Automation BVBA (ondernemingsnummer 0891.694.076)
 • ES@S Field Services BVBA (ondernemingsnummer 0810.973.250)
 • ES@S Professional Services BVBA (ondernemingsnummer 0479.717.656)
 • ESAS 3Services NV (ondernemingsnummer 0874.125.297)
 • Esas Telecom NV (ondernemingsnummer 0880.735.551)
 • ESAS Luxembourg SA (ondernemingsnummer B134402)
 • ESAS 3Services BV (ondernemingsnummer KvK 53636988)
 • Tikker BV (ondernemingsnummer KvK 17157921)

2. Voor al uw vragen betreffende onze verwerking van uw persoonsgegevens via cookies of gelijkaardige technologieën kan u bij onze functionaris voor gegevensbescherming terecht via e-mail: privacy@esas.eu.

3. Wanneer in dit Cookiebeleid wordt verwezen naar bepaalde regelgeving, worden de wijziging, vervanging of annulering, zowel als de uitvoerende maatregelen daaromtrent, daaronder begrepen.

4. Wij behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Zulke wijzigingen, aanvullingen of vervangingen zullen u ter kennis worden gebracht via de website.
 

2. Cookies

1. Wanneer u onze websites bezoekt plaatsen wij een aantal cookies. We gebruiken functionele cookies, analytische en statistische cookies, marketing en sociale media cookies en niet-geclassificeerde cookies.

2. U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst, dan wel reeds geplaatste cookies verwijderen, door uw instellingen in uw browser aan te passen. Richtlijnen per browser kan u hier vinden:

3. U dient er rekening mee te houden dat het niet toestaan van cookies bij een bezoek aan onze websites ertoe kan leiden dat bepaalde of alle functies niet naar behoren zullen werken.

4. Terwijl sommige cookies worden gebruikt om de websites naar behoren te laten functioneren, maken andere het mogelijk om u te identificeren. Wij gebruiken deze cookies om aan de hand van statistische gegevens meer inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers van de website gebruik maken en om u een goede gebruikerservaring te geven.

5. Met uitzondering van de functionele cookies vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van de cookies op uw toestel en het later inzamelen daarvan. U kan deze toestemming steeds intrekken door de cookies te verwijderen zoals aangegeven in de richtlijnen van de door u gebruikte browser.

6. We gebruiken de volgende cookies op onze websites:

 

Naam

Duurtijd

Doel

CookieConsent

(provider: esas.eu)

1 jaar

Slaat de toestemmingstatus van de bezoeker op voor het domein.

has_js

(provider: esas.eu)

Sessie

Registreert of de bezoeker JavaScript heeft geactiveerd in de browser.

_dc_gtm_UA-#

(provider: esas.eu)

Sessie

Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics script tag te controleren.

_ga

(provider: esas.eu)

2 jaren

Registreert een uniek gebruiksnummer om statistische gegevens over het gebruik van de website te genereren.

_gid

(provider: esas.eu)

Sessie

Registreert een uniek gebruiksnummer om statistische gegevens over het gebruik van de website te genereren.

collect

(provider: google-analytics.com)

Sessie

Gebruikt om gegevens aan Google Analytics te verzenden over het toestel en gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker over verschillende toestellen en marketingkanalen.

_hjIncludedInSample

(provider: esas.eu)

Sessie

Bepaalt of het gebruik van de bezoeker moet worden geregistreerd in een bepaalde statistische plaatshouder.

ads/ga-audiences

(provider: google.com)

Sessie

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers opnieuw te betrekken op basis van hun surfgedrag.

GPS

(provider: youtube.com)

Sessie

Registreert een uniek gebruiksnummer op mobiele toestellen om de geografische locatie van de bezoeker te volgen.

IDE

(provider: doubleclick.net)

1 jaar

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de bezoeker te registeren en te rapporteren na het bekijken van of klikken op advertenties van de adverteerder met het doel om de effectiviteit van de advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker aan te bieden.

PREF

(provider: youtube.com)

8 maanden

Registreert een uniek gebruiksnummer dat door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube video-s op verschillende websites gebruikt.

test_cookie

(provider: doubleclick.net)

Sessie

Gebruikt om na te gaan of de browser van de bezoeker cookies toelaat.

VISITOR_INFO1_LIVE

(provider: youtube.com)

179 dagen

Probeert de bandbreedte van de bezoeker na te gaan op pagina’s met geïntegreerde YouTube video’s.

YSC

(provider: youtube.com)

Sessie

Registreert een uniek gebruiksnummer om statistieken bij te houden van de YouTube video’s de bezoeker heeft gekeken.

yt.innertube::nextld

(provider: youtube.com)

Permanent

Niet gedefinieerd.

yt.innertube::requests

(provider: youtube.com)

Permanent

Niet gedefinieerd.

yt-remote-cast-installed

(provider: youtube.com)

Sessie

Slaat de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot zijn videospeler op wanneer er gebruik gemaakt wordt van embedded YouTube video.

yt-remote-connected-devices

(provider: youtube.com)

Permanent

Slaat de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot zijn videospeler op wanneer er gebruik gemaakt wordt van embedded YouTube video.

yt-remote-device-id

(provider: youtube.com)

Permanent

Slaat de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot zijn videospeler op wanneer er gebruik gemaakt wordt van embedded YouTube video.

yt-remote-fast-check-period

(provider: youtube.com)

Sessie

Slaat de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot zijn videospeler op wanneer er gebruik gemaakt wordt van embedded YouTube video.

yt-remote-session-app

(provider: youtube.com)

Sessie

Slaat de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot zijn videospeler op wanneer er gebruik gemaakt wordt van embedded YouTube video.

yt-remote-session-name

(provider: youtube.com)

Sessie

Slaat de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot zijn videospeler op wanneer er gebruik gemaakt wordt van embedded YouTube video. 

3. Doeleinden

1. Wij verwerken uw persoonsgegevens om u toegang te verschaffen tot onze websites en diensten.

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren en om onze websites en dienstverlening te kunnen verbeteren.

3. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden.

4. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken met het oog op de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, de gerechtvaardigde belangen van onze partners of van eender welke derde, als en wanneer uw gebruik van de websites kan worden beschouwd als onrechtmatig.

5. Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk geldig verzoek van politie, gerechtelijke of overheidsinstanties.
 

4. Juridische grondslag

1. Voor de doeleinden omschreven in artikel 3.1 en 3.3 vragen wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw toestemming.

2. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden omschreven in de artikelen 3.2 en 3.4 is noodzakelijk voor de behartiging van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van derde partijen, namelijk om zaken te doen en om de veiligheid van onze websites en diensten te verzekeren.

3. De verwerking van uw persoonsgegevens voor het doeleinde omschreven in artikel 3.5 is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 

5. Ontvangers

1. Met uitzondering van de gevallen bedoeld in de artikelen 5.2 en 5.4, delen wij uw persoonsgegevens niet met derde partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt niettemin dat het gebruik van analytische en statistische cookies en sociale media en marketing cookies impliceert dat derde-leveranciers van deze cookies informatie over u kunnen verzamelen, inclusief informatie over uw surfgedrag.

2. Wij doen beroep op derde partijen om de websites aan te bieden en om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derde partijen mogen uw persoonsgegevens enkel verwerken volgens onze uitdrukkelijke schriftelijke instructies. Wij waarborgen dat alle externe verwerkers zorgvuldig zijn geselecteerd en contractueel worden verplicht de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te verzekeren.

3. Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 3 hierboven, kunnen wij beroep doen op derde partijen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dergelijke derden zullen gebonden zijn door adequate maatregelen ten gevolge van:

 • Het adequaatheidsbesluit dat de regelgeving betreft van het land of de regio waarin de derde partij is gevestigd, of
 • Contractuele afspraken tussen ESAS en de derde partij.

4. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Niettemin kunnen wij geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens delen met derden die deze gegevens kunnen gebruiken voor het verbeteren van producten of diensten, zowel als de marketing, weergave en verkoop van dergelijke producten en diensten.
 

6. Bewaring

1. We doen onze uiterste best om uw persoonsgegevens enkel te verwerken voor zover noodzakelijk om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

2. Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment dat u uw toestemming voor verwerking intrekt. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, tenzij:

 • Er sprake is van een prevalerend belang van ESAS of van derden bij het identificeerbaar houden van uw persoonsgegevens;
 • Een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons belet de gegevens te de-identificeren.
   

7. Uw rechten

1. U heeft het recht om inzage te verkrijgen tot alle door ons verwerkte persoonsgegevens voor zover deze op u betrekking hebben. Wij behouden ons het recht voor om meerdere verzoeken van inzage te weigeren wanneer het verzoek duidelijk is ingediend om ons of anderen overlast of schade te berokkenen.

2. U heeft het recht te vragen dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn, kosteloos worden gerectificeerd. Indien om rectificatie wordt verzocht, moet dit verzoek vergezeld gaan van het bewijs dat de gegevens waarvoor om rectificatie wordt verzocht, onjuist of onvolledig zijn.

3. U heeft het recht om uw eerder verleende toestemming in te trekken.

4. U heeft het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden gewist als ze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot wissing door ons zal worden beoordeeld op basis van:

 • Onze eigen prevalerende belangen of die van derden;
 • Wettelijke of regelgevende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die dergelijke wissing kunnen weerleggen.

In plaats van uw persoonsgegevens te wissen, kan u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien en wanneer u (a) de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, maar u ze nodig heeft om u te verdedigen in gerechtelijke procedures.

5. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens indien de verwerking is gesteund op de noodzakelijkheid voor de behartiging van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van derden en voor zover uw door u toegelichte specifieke situatie dergelijk bezwaar toelaat.

6. Voor zover de verwerking is gesteund op uw toestemming, hebt u het recht om van ons in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm alle persoonsgegevens te verkrijgen die u ons hebt verstrekt.

7. Om uw rechten zoals beschreven in dit Cookiebeleid uit te oefenen kan u zich via e-mail wenden tot onze functionaris gegevensbescherming. Een e-mail met een verzoek om een recht uit te oefenen zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden aangegeven welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor worden vermeld, indien dat vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

8. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag geldig blijkt, zullen wij u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag daarvan op de hoogte stellen.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ESAS, kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@esas.eu. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoritei